Skip links

Åpenhetsloven – redegjørelse

Innledning

Smart Energi AS er et strømselskap som er eid av Yve AS. Vår kjernevirksomhet er salg av strøm og energitjenester til privat- og næringskunder i Norge.

Smart Energi tar vårt samfunnsansvar på alvor og er i gang med å implementere Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) i virksomheten. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er igangsatt, men som de fleste norske virksomheter er det et arbeid som vil pågå over tid. Dette er den første rapporten som er laget med grunnlag i Åpenhetslovens krav og veiledere fra NHO og Energi Norge. I denne rapporten gir vi et overordnet bilde av metodikk og foreløpige vurderinger.

Smart Energi vil forplikte seg til å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Denne forpliktelsen skal innarbeides i etiske retningslinjer, og retningslinjer for innkjøp etter hvert som disse etableres

 

Aktsomhetsvurdering 2022

Metode:

Smart Energi har utført aktsomhetsvurderingen gruppevis for aktører (leverandører og samarbeidspartnere) i vår verdikjede:

Kjernevirksomheten:

  • Kraftprodusenter
  • Nettselskap
  • Kraftforvaltning og -handel
  • Solceller
  • Elbilladere

Leverandører:

  • IT og system (Hardware og software)
  • Rådgivning, herunder HR og markedsføring
  • Salg
  • Økonomi, finans og regnskap
  • Eiendom og drift

Smart Energi AS har gjort en overordnet risikovurdering (sannsynlighet og konsekvens) for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har lagt til grunn følgende kriterier for vurdering av sannsynlighet og konsekvens.

Kriterier for vurdering av sannsynlighet:

Risiko   Kriterium
1 Svært sjelden Vil sannsynligvis ikke inntreffe de neste 5 årene
2 Sjelden Sannsynlighetsovervekt for å inntreffe de neste 3-5 årene
3 Sannsynlig Forventes å inntreffe de neste 3-5 årene
4 Svært sannsynlig Pågår eller forventes inntreffe innen 3 år
5 Påregnelig hendelse Pågår

 

Kriterier for vurdering av konsekvens:

Risiko   Kriterium
1 Ubetydelig Vil ikke forårsake noen skade eller brudd på menneskerettigheter
2 Lav Vil sannsynligvis gi mindre alvorlig fysisk skade, og/eller noe psykisk skade
3 Middels Vil ikke forårsake noen skade, men kan oppstå brudd på menneskerettigheter
4 Høy Vil sannsynligvis gi mindre alvorlig fysisk skade, og/eller alvorlig psykisk skade
5 Alvorlig Kan forårsake tap av liv eller alvorlig fysisk skade

 

Vurdering

Smart Energi har i 2023 gjort en egenevaluering av aktørene, men vil frem mot neste redegjørelse be om informasjon og bekreftelser fra våre leverandører.

Leverandørkategori Antall Sannsynlighet Konsekvens Kommentar
Kraftprodusenter 30-50 2 2 Norske produsenter, men HMS avvik forekommer
Nettselskap 50-100 2 2 Norske nettselskap, men HMS avvik forekommer
Kraftforvaltning og -handel 1 1 1 Norsk leverandør
Solceller 1 3 3 Norsk leverandør – underleverandør i Asia
Elbilladere 2 3 3 Norske leverandører – begge signert Global Compact
IT og system (software) 10-20 3 3 Anerkjente norske og internasjonale leverandører som kan ha underleverandører i Asia med risiko for brudd på menneskerettigheter
IT og system (hardware) 10-20 4 4 Hardware fra anerkjente leverandører som Apple og Lenovo produsert i Asia
Rådgivning, herunder økonomi og markedsføring 2-5 1 1 Norske leverandører
Salg 1-5 1 1 Norske leverandører
Økonomi, finans og regnskap 1-5 1 1 Norske leverandører
Eiendom og drift 10-20 2 2 HMS avvik forekommer for eiendomsdrift

Det videre arbeidet i Smart Energi vil inngå som en del av det overordnede internkontrollsystemet til Yve konsern. Herunder planlegges det en ytterligere vurdering hvor omfang av eventuelle brudd og muligheter for å rette på disse vurderes. Tilpasning og utarbeidelse av etiske retningslinjer og retningslinjer for innkjøp i henhold til premissene i åpenhetsloven vil også være en viktig del av videre arbeid.

 

Fredrikstad, 2. mars 2023

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked