Skip links

Norges nye database for hele landets strømkunder!

Elhub er et sentralt IT-system som fra februar 2019 effektiviserer kraftmarkedet i Norge. Kraftbransjen har over tid blitt mer digital og i den forbindelse besluttet NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) at Statnett skulle utvikle Elhub. I Danmark eksisterer allerede DataHub, som er drevet av Statnetts ekvivalent Energinet.

Hva er Elhub?

Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Gjennom standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling forholder alle markedsaktører seg til én part. Elhub tar imot og prosesserer innkommende meldinger, og genererer deretter meldinger i retur til innsender og relevante parter. I henhold til en rekke valideringsregler mottar derfor markedsaktørene innen kort tid informasjon om for eksempel gjennomførte leverandørbytter, endring av grunndata og måleverdier for produksjon og forbruk i Norge.

Hva gjør Elhub?

Elhub vil ha to hovedfunksjoner.

Kontinuerlig måleverdiinnsending og beregninger:
Elhub understøtter distribusjon og aggregering av måleverdier for all forbruk og produksjon i Norge. Nettselskapene har i oppgave å sende inn alle timesverdier til Elhub innen klokken 07.00 for forrige bruksdøgn og Elhub videreformidler måleverdiene til relevante kraftleverandører, tredjeparter og sluttbrukere innen klokken 09.00.

Elhub kalkulerer også underlaget for balanseavregningen, som er det finansielle oppgjøret i regulerkraftmarkedet, og rapportere dette til eSett. Det enkelte nettselskap er ansvarlig for datakvaliteten, men Elhub sørger for de nødvendige aggregeringene og rapporterer verdier i henhold til tidsfrister i eSett.

Det som tidligere het saldooppgjør har endret navn til APAM og det som tidligere het korreksjonsoppgjør har endret navn til ATAM. Begge disse avviksoppgjørene beregnes i Elhub. Elhub fakturerer oppgjørene for profilavregnede målepunkt, men nettselskapet er ansvarlig for faktureringen av timesavregnede målepunkt.

Elhub har også fått ansvaret for å rapportere forbruk og produksjon til NECS, som er Statnetts register for elsertifikater og opprinnelsesgarantier. Produksjon rapporteres daglig, mens kvotepliktig forbruk rapporteres kvartalsvis.

Kontinuerlig prosessering av markedsprosesser:
Før idriftsettelsen av Elhub måtte samtlige aktører i det norske kraftmarkedet være avhengig av hverandre for å gjennomføre markedsprosesser som leverandørbytter, inn- og utflyttinger og oppdateringer av grunndata. Nå skal alle meldinger sendes direkte til datahuben, som har i oppgave å verifisere og besvare meldingene samt sende korrekt informasjon videre til berørte aktører.

Hva betyr dette for deg?

Effektiv distribusjon av måleverdier, med høyere kvalitet. Innføringen av Elhub har bidratt til effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet og utnyttelse av det teknologiske potensialet som ligger i AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer), både for nettselskap, leverandører og sluttkunder.

Effektiv avregning. Elhub beregner underlag for avregning, på ett sted og på samme måte, uavhengig av nettselskap.

Effektiv håndtering av markedsprosesser. Det vil være både tids- og kostnadsbesparelser ved at en rekke oppgaver har blitt sentralisert i huben, som aktørene tidligere har hatt ansvar for. Forretningsprosesser, som for eksempel leverandørbytter, har blitt enklere. Elhub er blant annet ansvarlig for purringer og oppfølging av prosesser som tidligere har vært utført av hver kraftleverandør. Markedsprosesser blir gjennomført raskere og med høyere kvalitet da de i større grad er automatiserte.

Lavere terskel for nye aktører. Med Elhub har hver aktør ett grensesnitt å forholde seg til. Tredjepartsaktører har ett sted å hente data fra.

Økt nøytralitet. Alle aktører blir likebehandlet og har tilgang til data på samme vilkår

Enklere videreutvikling av kraftmarkedet. Endringer gjennomføres ett sted. Elhub er tilrettelagt for en leverandørsentrisk markedsmodell og nordisk harmonisering av sluttbrukermarkedet.

Økt personvern og sikkerhet. Elhub har høy innebygget sikkerhet. Alle meldinger er krypterte og tilgang til data er begrenset.

Les mer på Elhub.no

Nettside av GP Marked