Skip links

VERKSBYEN - Fremtidens bydel

FUTURE LIVING

Verksbyen er et stort demonstrasjonsområde for morgendagens energiløsninger og fremtidens boligstandard (Future Living). Til forskjell fra en testarena er løsningene allerede i full bruk hver eneste dag gjennom hele året. Nedenfor er mer informasjon for deg som bor i en slik bolig.

Smart Energi sin rolle i Verksbyen er å sy sammen alt som dreier seg om energi, altså strøm og oppvarming slik at du skal vite nøyaktig hva du bruker og betaler for av din energi. Alle boligene i Capjon Park Borettslag og Sameiet Verkshagen har solceller hvor hver og en beboer får tildelt sin andel av strømmen som blir produsert på alle takene i de respektive borettslagene og sameiene.

Fakturering av termisk energi utføres av Smart Energi AS og avregningen er basert på ditt månedsforbruk av termisk energi (gulvvarme og varmtvann). Her vil det stå oversikt over forbruk og kostnad til både gulvvarme og varmtvann forutgående måned, på fakturaen vil det stå under overskriften «Fjernvarme». Pris på termisk energi vil følge strømprisen. Pris på tradisjonell fjernvarme følger også strømprisen, men vår energipris er noe lavere totalt sett. I vår pris på termisk energi inkluderes dekning av den energien som går tapt i distribusjonsnettet internt i Capjon Park. Dette «energitapet» utgjør rundt 20 prosent og ved tradisjonell fjernvarme ville denne kostnaden ha blitt dekket av sameiets felleskostnader til oppvarming. Tidligere har vi gitt en ekstra rabatt på energi, som vi pr nå dessverre ikke har anledning til å gjøre grunnet alle våre merkostnader ved å kunne levere termisk energi i Capjon Park.

I Verksbyen produseres det strøm på alle tak og strømmen fordeles til hver beboer etter en arealbrøk. Du kjøper strømmen veldig rimelig, for tiden, 28,75 øre/kWh. Det du ikke greier å bruke opp blir solgt ut igjen på nettet for spotprisen som er i den timen du leverer ut. På fakturaen fremkommer det du kjøper som Forvaltning, Drift og Vedlikehold for solstrøm («FDV solstrøm») og det du selger som «Salg av solstrøm». Du kan også se dette i Smart Energi appen eller på Min side. Appen kan du laste ned gratis i App Store eller Google Play.

Inkludert i energifaktura fra Smart Energi, er avregning av individuelt forbruk i sportsbod. Pris på strøm til sportsbod er den strømprisen som Capjon Park betaler, inkludert nettleie og alle avgifter.
For deg som er bosatt i Capjon Park får du også elbillading med på faktura fra Smart Energi. Prisen på lading er satt sammen av strømprisen og nettleien for det anlegget som elbilladerne er knyttet mot. På fakturaen kommer dette frem under Diverse som «Strøm til elbillading».
Ambisjon for Nova Energi AS er å levere lokalprodusert grønn energi, til lavest mulig kostnad for beboerne i Verksbyen. Innsatsfaktorene for å levere termisk energi ut av systemet i Verkshagen er fjernvarme fra Fredrikstad Fjernvarme AS og strøm til tanker og elektrisk utstyr på anlegget. Prisen på termisk energi er derfor direkte knyttet til strømprisen. Når strømprisen er høy, blir også kostnaden for å produsere og levere termisk energi høy. For Nova Energi AS, som er eid av Arca Nova, så er det slik at alle kostnader knyttet til drift av de termiske anleggene (avskrivninger, utskiftninger av utstyr og innjusteringer av anleggene) skal dekkes av energiprisen på termisk energi. Den reelle situasjonen for oss er at vi investerer i framtiden og troen på disse løsningene, og over lang tid nå har hatt vesentlige høyere kostnader enn den faktiske energiprisen som blir betalt for forbruket. Noe av dette skyldes også at vi jobber med innovasjon og fremtidsløsninger, som er kostbare å jobbe fram og utvikle. Varme og bruk av varmtvann er viktige komfortelementer for mange. Samtidig er det slik at økt uttak av energi fra systemet, gjør at kostnaden ved leveranse av energi øker ved at spisslast øker og systemet over tid må dimensjoneres opp i størrelse. Anleggene er i utgangspunktet dimensjonert utifra et standardisert varmtvannsforbruk og oppvarmingsbehov basert på en «Simien beregning» og 21 grader i boligen. For de aller fleste, så ser vi at faktisk forbruk er langt høyere enn det en slik teoretisk «Simien beregning» legger til grunn. Samtidig tror vi fortsatt veldig på visjonen om lokalprodusert grønn energi til lavest mulig kostnader. Vi jobber aktivt løpende for dette og fortsetter å investere penger i løsningene, og videreutvikle løsningene for å jobbe mot denne visjonen.
For å kunne produsere termisk energi i Capjon Park, benyttes strøm og tradisjonell fjernvarme som innsatsfaktorer. Fjernvarme benyttes til spisslast og reservelast. Strøm benyttes for å drifte alt av tanker og elektrisk utstyr. Myndighetene har besluttet å gi kompensasjon på strøm og fjernvarme, også til sameier og borettslag. Kompensasjon gis på spotpris over 70 øre (eks mva), til nærmere bestemte vilkår. Fredrikstad Fjernvarme AS har allerede gitt slik kompensasjon på den fjernvarme som er benyttet inn i anleggene i Capjon Park, og denne kompensasjonen er hensyntatt i energiprisen.
Passivhusstandard er en permanent investering i boligene som varig reduserer behovet til oppvarming, og er da det elementet som over tid gir størst besparelse i energikostnader ved å bo i Capjon Park sammenlignet med tradisjonelle boliger.
Nettside av GP Marked