Skip links

Vilkår for bedrift

1. Avtalen

1.1 Avtaleforholdet

Avtaleforholdet mellom partene består av kontrakt med tillegg av disse generelle vilkår og andre spesifikke avtaler som inngås skriftlig. Ved bestilling av kraftavtale eller annet per telefon, elektronisk bestilling e.l. vil Smart Energi som hovedregel sende kunden en skriftlig bekreftelse.

Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i kontraktsforholdet legges vanlig bransjeforståelse til grunn, med mindre det kan dokumenteres/sannsynliggjøres at annen forståelse skal legges til grunn.

Kunden gir ved bestilling av kraft fra Smart Energi fullmakt til å
– iverksette og melde inn leverandørbyttet til nettselskapet via Elhub.
– innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbyttet.
– melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting.
– innhente målerverdier fra Elhub
– etablere kraftavtale ved nyopprettede anlegg som meldes inn via Elhub (markedsprosess BRS-123)

Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Smart Energi i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet. Ved oppstart frem i tid er Kunde ansvarlig for å melde fra til Smart Energi om eventuelle endringer som måtte finne sted fra kontraktsinngåelse og frem til oppstart av strømleveransen. Dersom strømanlegget er profilavregnet må Smart Energi ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder.

1.2 Avtaleinngåelse, endringer i avtale, skifte av kraftleverandør mv.

Kunden plikter å gi de opplysninger som Smart Energi trenger for at avtale skal kunne inngås. Det samme gjelder dersom avtaleforholdet omfatter flere juridiske enheter på kundesiden. Disse ansees solidarisk ansvarlige i henhold til avtaleforholdets bestemmelser. Endringer eller oppsigelse av kundens kontraktsforhold kan bare utføres av ansvarlige personer med signaturrett hos kunden.

1.3 Sikkerhetsstillelse og kredittvurdering

Smart Energi har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti fra kunder hvor det foreligger saklig grunn for det. Smart Energi har til enhver tid rett til å skriftlig kreve garanti eller annen sikkerhet så lenge det foreligger saklig grunn. Omfang og art av slik sikkerhet er avhengig av risiko, og besluttes av Smart Energi alene. Dersom kunden krever det, må Smart Energis krav om sikkerhetsstillelse begrunnes skriftlig.

Betalingsmislighold eller forventet betalingsmislighold vil alltid være saklig grunn etter denne bestemmelse.

1.4 Taushetsplikt, bruk av personopplysninger og kredittvurdering

Partene skal ikke utlevere opplysninger som vedrører den annen part til utenforstående, unntatt når utlevering av opplysninger skjer

a) med samtykke fra den opplysningen gjelder
b) med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller
c) som ledd i betalingsinnkreving mv. eller hvor det foreligger saklige grunner.

Smart Energi og kunde, samt deres ansatte og andre hjelpere, har likeledes plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de får vite om hverandres drifts- og forretningsforhold, og de kontrakter som inngås.

2. Måling og avregning av fysisk kraftforbruk

2.1 Avregning av fysisk kraftforbruk

Fysisk kraftforbruk avregnes i Nord Pool Spots områdepris time for time for det prisområde hvor Kundens anlegg er plassert multiplisert med Kundens faktiske forbruk time for time i avregningsperioden. Med mindre det motsatte uttrykkelig er angitt i Avtalen, er alle Avtalens priser angitt uten skatter, avgifter, gebyrer eller kostnader til myndigheter, tredjeparter, børser eller Kraftbørser, herunder, men ikke begrenset til, kostnader til TSO, kostnader til regulerkraft, kostnader til eSett, handelskostnader, finanskostnader og kostnader til Nord Pool og Nasdaq OMX, og slike skatter, kostnader, avgifter eller gebyrer vil bli viderefakturert og dekket av Kunden.

2.2 Måling av fysisk kraftforbruk

Måling av kraftforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Smart Energi benytter måledata fra Elhub ved avregning av kunder.

Ved leverandørbytte til Smart Energi har Smart Energi ingen forpliktelser dersom kunde bryter en bindende avtale med en annen leverandør. Kostnader og forpliktelser som følge av avtalebrudd må gjøres opp mellom Kunde og Kundens avtalepart.

2.3 Feil ved måling eller avregning av kraftforbruk

Ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil, kan Smart Energi eller kunde kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan påvises.

Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over tre år, jf. lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr.18.

3. Pris og betalingsvilkår

3.1 Pris

Smart Energis ytelser leveres i henhold til avtalt produkt og pris.

3.2 Elsertifikater

I forbindelse med myndighetenes innføring av elsertifikat innføres fra 01.01.2012 et variabelt påslag til elsertifikatpliktige kunder. Påslaget prises i øre per kWh og vil til enhver tid følge markedsprisen.

3.3 Betalingsfrister, forsinkelsesrente og inkasso

Faktura forfaller til betaling i henhold til Smart Energis ordinære faktureringsrutiner. Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven).

Inkasso skjer i samsvar med lov av 13. mai 1988 nr. 26 (inkassoloven). I næringsforhold påløper i tillegg kompensasjon for inndrivelseskostnader i tråd med forsinkelsesrenteloven § 3a.

3.4 Generelt

Kunden gir Smart Energi fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Ved betalingsmislighold aksepterer kunden at Smart Energi har rett til å kreve inn kundens ubetalte nettleie som Smart Energi har forhåndsbetalt netteier.

Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Smart Energi på kundens vegne.

Kunden gir videre Smart Energi rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Smart Energi er nettselskapet fri sin forpliktelse overfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Smart Energi ved at det utbetales fra Smart Energi eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.

Avtale om e-postfaktura, e-faktura, annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Smart Energi AS (org. nr.: 995 287 889) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Smart Energi AS. Faktura sendes som hovedregel til kunde månedlig. Gebyr for administrasjon av fakturering påløper etter de til enhver tids gjeldende satser.

3.5 Betalingsutsettelse

For betalingsutsettelse eller deling av faktura påløper et gebyr etter de til enhver tids gjeldende satser.

3.6 Endring av priselementer og vilkår

Smart Energi kan endre priselementer med to ukers varsel og avtalevilkår med 1 måneds varsel, enten ved direkte skriv til kunde, via kunngjøring eller på annen egnet måte. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel. For nye etablerte anlegg tilhørende Kundes kraftavtale er de til enhver tid sist reviderte vilkår gjeldende.

3.7 Innbetaling

Ved betaling til Smart Energis innfordringspartner blir eventuelle overbetalinger vurdert mot andre utestående poster. Dersom innfordringspartner ikke har andre utestående poster, blir betalingen overført Smart Energi og godskrevet kundens konto.

4. Oppfyllelse av avtale- og konsekvenser av avtalebrudd

4.1 Smart Energis leveranse

Smart Energis leveranse er beskrevet i kontrakten.

4.2 Stansing av levering på grunn av betalingsmislighold

Smart Energi kan stanse levering av sine ytelser dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen eller hvor Smart Energi har grunn til å forvente at betaling ikke vil finne sted. Kunden skal som hovedregel varsles skriftlig, og gis en rimelig og spesifikk betalingsfrist før stansing finner sted. Dersom kunden ikke innen rimelig tid har reparert betalingsmisligholdet, stanses leveransen.

4.3 Gjenopptagelse av leveringen

Ytelser som er rettmessig stanset av Smart Energi på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til Smart Energi, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse, er betalt. Slike utgifter skal spesifiseres på fakturaen på en slik måte at det muliggjør kontroll for kunden. Smart Energi kan sette som vilkår for gjenopptagelse at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelsen.

4.4 Heving

Smart Energi kan heve avtalen dersom kunden vesentlig misligholder betalingsfristen mv. etter at de er blitt skriftlig oppfordret til å betale innen en spesifikk frist, og skriftlig varslet om at avtalen ellers vil bli hevet.

Smart Energi kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden går konkurs eller andre forhold som vil utgjøre en saklig grunn til å heve avtalen umiddelbart.

Ved vesentlig mislighold fra Smart Energi sin side kan kunden heve avtalen.

4.5 Erstatning

Ved feil eller mislighold kan partene kreve erstattet det direkte tap som parten lider som følge av at avtalen ikke gjennomføres som avtalt. Indirekte tap erstattes ikke. Smart Energis erstatningsansvar er likevel oppad begrenset til Smart Energis påslag på den delen av kravet som er feil og/eller misligholdt, for den gitte kontraktsperioden, så lenge ingen andre begrensinger følger av Lov eller forskrift. Smart Energi svarer ikke erstatning for feilfakturert nettleie, så lenge feilen ikke skyldes forhold på Smart Energi sin side. Partene plikter å begrense sitt tap.

5. Overdragelse av avtalen

Avtalen kan ikke overføres til annen juridisk enhet uten den annen parts skriftlige samtykke. Overdragelse av avtalen kan kun nektes i de tilfeller hvor det foreligger saklig grunn.

6. Valutahåndtering og veksling

Handel i terminmarkedet foregår i Euro. All fysisk leveranse og finansiell handel faktureres i NOK med mindre annet er avtalt. Ved konvertering benyttes Nord Pools vekslingsrate.

7. Tvister

Tvister i kontraktsforholdet som partene ikke lykkes i å løse i minnelighet bringes inn for de ordinære domstolene med Søndre Østfold tingrett.

Oppdatert: 30.09.2022

1.Smart Energis avtalekategorier

1.1 Spotprisavtale

Strømprisen som leveres er Smart Energis spotpris. Med spotpris menes spot områdepris i tillegg til et avtalt påslag som inneholder elsertifikater, innkjøpskostnader som regulerkraft, rente- og kredittkostnader, Statnett- og Nord Pool gebyr. For timesmålte anlegg benyttes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter netteiers justerte innmatingsprofil.

1.2 Spot med makspris

Strømprisen som leveres følger spotprisen på Nord Pool per time i tillegg til avtalt påslag som inkluderer en kostnad for å sikre en makspris i en gitt periode. Maksprisen inntreffer når månedlig vektet spotområdepris overstiger avtalt makspris.

1.3 Fastprisavtale

Strømprisen som leveres er en avtalt fast kraftpris for et definert volum i en definert periode. Leveransen omfatter et avtalt volum per målepunkt. Avtalt volum beregnes ut ifra netteiers estimerte årsforbruk ved oppstartstidspunktet med mindre annet er avtalt. Det avtalte volum vil bli fordelt over året i henhold til standard forbruksprofil. Fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum, vil bli avregnet mot spotpris.

1.4 Variabelavtale

Strømprisen som leveres er en variabel kraftpris. Den variable strømprisen kan endres med sju dagers varsel. Prisendringer varsles via Smart Energis internettsider eller andre egnede kanaler.

1.5 Forvaltningsavtale

Kunden gir med dette Smart Energi AS fullmakt til å foreta prissikringer i det finansielle kraftmarkedet på Nasdaq OMX Commodities. Prissikret volum beregnes ut ifra netteiers estimerte årsforbruk ved oppstartstidspunktet med mindre annet er avtalt. Smart Energi forvalter avtalt sikringsgrad på vegne av Kunde. Kunden tilslutter seg avtalen med et avtalt tilslutningsvolum som går inn i en samlet portefølje for samtlige kunder tilsluttet avtalen. Fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum, vil bli avregnet mot spotpris. Med spotpris menes spot områdepris med tilhørende innkjøpskostnader som regulerkraft, rente- og kredittkostnader, Statnett- og Nord Pool gebyr. For timesmålte anlegg benyttes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter netteiers justerte innmatingsprofil.

Ved porteføljeforvaltning mottar forvalter suksesshonorar avhengig av porteføljens finansielle resultat. Dersom porteføljens finansielle resultat er negativt utgjør suksesshonoraret kr 0.

2. Pris og prisendringer for samtlige avtaler

Samtlige kraftavtaler har i tillegg til kraftpris med tilhørende kostnader og avgifter, et fast månedsbeløp som er uavhengig strømforbruk, samt og et variabelt påslag i øre per kWh. I samsvar med lov om elsertifikater inkluderer påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater. Det variable påslaget kan endres med to ukers varsel og varsles i forkant av leveringsperiode på Smart Energis internettsider eller på annen egnet måte. Smart Energi har rett til å årlig prisjustere betingelser i henhold til konsumprisindeks uten nærmere varsel.

3. Oppsigelse og kundens andel av finansielle posisjoner

Avtalen er løpende. Kunde kan fritt bytte avtale dersom de ønsker det med 2 ukers oppsigelsestid, dersom ikke annet er avtalt.

Smart Energi fakturerer oppgjørsgebyr ved oppsigelse av avtale etter de til enhver tid gjeldende satser. Ved forvaltningsavtaler eier kunden sin andel av de finansielle posisjoner som Smart Energi AS har tatt på vegne av samtlige kunder i porteføljene. I de tilfeller hvor kontraktsforholdet mellom Partene avsluttes, og det foreligger finansielle posisjoner som kunden eier andeler av må kunden gjøre opp for disse før kontraktsforholdet mellom partene opphører. Andelen av de finansielle posisjonene gir enten økonomisk gevinst eller tap for kunde avhengig av markedsverdi ved utgang.

Ved avtaler hvor Kunde har finansielle posisjoner vil det ved utgang i leveringsperiode faktureres
oppgjørsadministrasjon per anlegg pålydende NOK 1500,- Blir kunde stående uten gyldig kraft-leveringskontrakt fortsetter Smart Energi levering frem til ny kontrakt/oppsigelse foreligger. Kunde får da levert produktkategorien spotpris.

4. Risiko

Ved forvaltningsavtaler plikter Smart Energi å utøve fullmakten etter beste skjønn, men er ikke erstatningsrettslig ansvarlig for sine markedsvurderinger. Kundens kraftpris kan få et tillegg for å dekke forvaltningens eventuelle negative resultat. Underliggende leveranse er spotpris. Dette produktet innehar derfor i tillegg alle risikofaktorene som er forbundet med en vanlig spotleveranse.

5. Tilleggstjenester

Tilleggsprodukter fra Smart Energi har ingen bindingstid med mindre annet er avtalt. Smart Energi kan endre betalingsbetingelser og priser for tilleggstjenester med to ukers varsel.

5.1 100 % Vannkraft

Når du velger tilleggsproduktet 100 % vannkraft kjøper vi opprinnelsesgarantier fra norske vannkraftverk. Dermed kan vi gi deg en garanti for at det produseres like mye fornybar energi som strømmengden du forbruker. 100 % Vannkraft fra Smart Energi har et avtalt påslag per kWh og inkluderes i strømavtalen etter avtale.

5.2 Plusskunder

En plusskunde er en kunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet. Plusskunder som inngår plusskundeavtale med Smart Energi, må ha en strømavtale for sitt strømforbruk og en strømavtale for overskuddsproduksjonen. Overskuddskraften selges til Smart Energi mot betaling.

Definisjonen av plusskunder følger det til enhver tid gjeldende reglementet fra NVE. Overskudd av elektrisitet fra solcelleanlegg skal overholde nettselskapenes krav til spenningskvalitet og effektflyt.

Plusskunder får strømavtalen Salg av lokalprodusert strøm næring for produksjon av overskuddskraft i tillegg til en strømavtale for forbruket i henhold til avtale. Vi kjøper overskuddsproduksjon levert ut på strømnettet til Nord Pool spot time. Avregningen skjer automatisk basert på måleverdier vi får fra netteier via Elhub. Påslaget settes likt med strømavtalen.

Betaling for overskudd av elektrisitet levert til Smart Energi er spot områdepris. Prisen kan endres med 14 dagers varsel på Smart Energis internettsider eller via annen egnet måte.

Smart Energis generelle vilkår gjelder også for denne plusskundeordningen. Avtalen løper inntil den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

6. Kommunikasjon

Ved inngåelse av avtale samtykker Kunde til å motta informasjon vedrørende kraftavtale, kundeforhold og markedsføring i avtaleperioden.

7. Spesielle forhold

Vi tar forbehold om prisendringer som en følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

Oppdatert: 30.09.2022

Smart Energi-appen

Last ned vår app!

Du har full kontroll på ditt strømforbruk.

Nettside av GP Marked