Skip links

Slik blir den nye nettleien

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i flere år varslet at privatkunder skal få effektledd på nettleien, i tillegg til et energiledd og et fastledd. Dette forslaget har blitt skrinlagt i det siste forslaget som ble oversendt Olje og Energidepartementet (OED) 31. august.

Det viser forslaget NVE sendte til OED tidligere denne måneden. I det nye forslaget ønsker NVE at nettselskapene i stedet skal øke fastleddet og redusere energileddet. De foreslår at endringen skal tre i kraft fra 1. juli neste år.

NVE argumenterer det nye forslaget med at rundt 90% av kostnadene i strømnettet er faste kostnader som ikke påvirkes av kundens bruk av nettet på kort og mellomlang sikt. De skriver at det er effektbruk og tilgjengelighet som er de viktigste kostnadsdriverne i nettet, ikke energibruk. Mange nettselskaper har i dag en nettleie der energileddet utgjør omtrent 70 % av det husholdningskundene betaler i nettleie. Dette gir kundene et prissignal om at forbruk av energi har en høyere kostnad enn det faktisk har. NVE skriver at forslaget til ny nettleie i større grad vil reflektere kostnadsstrukturen i nettet.

NVE har satt opp tre følgende kriterier for den nye nettleiestrukturen:

  • Fastledd: Skal utformes slik at det fordeler kostnadene på en rimelig måte. Fastleddet skal differensieres på grunnlag av effekt.
  • Effektledd: Det skal ikke innføres effektledd i nettleien for husholdningskunder, fritidsboligkunder og næringskunder med årlig forbruk under 100.000 kWh, men effektledd kan fortsatt brukes i nettleien for øvrige næringskunder.
  • Energiledd: Skal maksimalt utgjøre 50 prosent av nettselskapenes inntekter fra hver kundegruppe.

Forslaget vil ikke øke den totale nettleien som norske husholdninger betaler. Strømnettet koster årlig rundt 27 milliarder kroner, og disse kostnadene skal fortsatt betales av nettkundene gjennom nettleien. Forslaget skal også bidra til at nettselskapene lager nettleiemodeller som vil sikre en rimelig fordeling av deres kostnader.

Det er både positive og negative sider ved forslaget til den nye nettleietariffen. 

Dagens system gir en indirekte støtte til solceller, fordi man ved å installere solceller reduserer energileddet på nettleien ganske mye. Nedbetalingstid for solceller, etter den nye tariffen trer i kraft, vil derfor bli noe lenger enn tidligere, men det vil fortsatt være lønnsomt med solceller.

For elbileiere og kommersielle aktører som bygger ut ladestasjoner er det en gledesnyhet. Med effektledd ville privatpersoner måttet betale store summer for å lade elbilen, siden en elbillader trekker mye strøm på én gang. For kommersielle aktører vil det bli mer aktuelt å bygge ut ladestasjoner i områder hvor stasjonene blir sjelden brukt, siden de slipper urimelig høy nettleie. Som igjen kan føre til at det blir bedre lademuligheter for elbileiere som vil på tur.

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked