Skip links

Vilkår & priser

Disse generelle vilkårene gjelder ved enhver avtale om strømleveranse eller andre tjenester mellom privatkunder («Kunden») og Smart Energi AS («Smart Energi»).

Smart Energi følger vilkårene i standard kraftleveringsavtale som er utarbeidet av Forbrukertilsynet. I tillegg gjelder vilkårene 1-6 beskrevet nedenfor.

1. Inngåelse av avtale

a. Ved inngåelse av avtalen gis Smart Energi fullmakt til å melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub, og til å ordne alle formelle forhold som gjelder leverandørskiftet.

b. Alle privatavtaler er forbeholdt private husholdninger.

2. Fakturering

a. Smart Energi fakturerer månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra Statnett gjennom datterselskapet Elhub. Alle fastbeløp faktureres etterskuddsvis.

b. Smart Energi anbefaler elektronisk fakturering. Ved papirfaktura i posten eller ved bestilling av fakturakopi, vil det påløpe et gebyr på 69 kr.

3. Gjennomfakturering

a. Dersom Smart Energi har en avtale med Kundens netteier om gjennomfakturering, vil Kunden motta en samlet faktura med strømkjøp og nettleie fra Smart Energi. Kunden gir Smart Energi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil Kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.

4. Kredittvurdering

a. Kunden aksepterer at Smart Energi kan innhente kredittvurdering og avslå ønske om kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. Ved slike avslag bortfaller alle Smart Energis forpliktelser etter disse vilkårene i sin helhet.

5. Flytting

a. Ved flytting følger avtalen Kunden til ny adresse. Kunden er selv ansvarlig for å melde flytting. Smart Energi gis da fullmakt til å innhente nødvendig informasjon fra Elhub for registrering av Smart Energi som leverandør på den nye adressen.

6. Personvern

a. Smart Energi sin personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan Smart Energi behandler Kundens personopplysninger. Erklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Smart Energi sine nettsider.

Spot Time

Avtaletype: Spotpris
Betaling: Etterskuddsvis betaling
Binding: Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Ved brudd i rabatterte perioder vil kunden bli bedt om å tilbakebetale rabatten.

Spot Time er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool til enhver tid og forutsetter at kunden har installert timesmålt anlegg (AMS). Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruket og prisen time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres.

Smart Strøm

Avtaletype: Spotpris med makspris
Betaling: Etterskuddsvis betaling
Binding: Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Ved brudd i rabatterte perioder vil kunden bli bedt om å tilbakebetale rabatten de fikk.

Smart Strøm er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool til enhver tid, og som har en maksprisgaranti (pristak) i perioden 01.11. – 31.03. Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruket og prisen time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres. Pristaket varsles direkte i henhold til Forbrukertilsynets standardvilkår. For inneværende periode er til enhver tid tilgjengelig på www.smartenergi.com og inkluderer både merverdiavgift og påslag.

Strøm Måned

Avtaletype: Annen
Betaling: Etterskuddsvis betaling
Binding: Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Ved brudd i rabatterte perioder vil kunden bli bedt om å tilbakebetale rabatten de fikk.

Strøm Måned er en avtale som følger månedsprisen på Nord Pool. Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til et timesveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres.

Boligstrøm Total

Avtaletype: Spotpris med makspris og forsikring
Betaling: Etterskuddsvis betaling
Binding: Ingen bindingstid

Boligstrøm Total er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool til enhver tid. Avtalen inkluderer en maksprisgaranti (pristak) i perioden 01.11. – 31.03, samt Trygg Strømforsikring. Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruket og prisen time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres.

Plussavtale (privat)

Når du har installert solcelleanlegg og kan selge strøm til oss får du til enhver tid spotprisen fra strømbørsen Nord Pool i prisområdet der strømmen leveres. Vi kjøper strømmen time for time til en pris som er inkludert merverdiavgift (mva). Avtalen gjelder uavhengig av hvilken strømavtale du har og er kun for privatkunder. Inntektene fra salg av solstrøm kan ikke overstige totale kostnader for kjøp av strøm i løpet av et kalenderår.

100% vannkraft (privat)

Når du velger tilleggsproduktet 100 % vannkraft kjøper vi i Smart Energi opprinnelsesgarantier fra norske vannkraftverk. Dermed kan vi gi deg en garanti for at det produseres like mye fornybar energi som strømmengden du forbruker.

Vilkårene gjelder kjøp av ladestasjon fra Smart Energi inklusiv montering. Kjøpsvilkårene sammen med din bestilling, som er bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

1. Definisjoner

Selger(en) betyr Smart energi AS, org. nr. 995287889, Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad, tlf 98702361
Kjøper(en) betyr forbrukeren som foretar bestillingen av ladestasjonen
Partene er fellesbetegnelsen for selger og kjøper
Ordrebekreftelsen er den bekreftelsen som sendes kjøper etter bestillingen er utført
Installatør(en) er Installatøren Fredrikstad AS, org. nr. 912645177, Dikeveien 36, 1661 Rolvsøy
Grunnpakken betyr ladestasjon og standard installasjon som er beskrevet i tilbudet
Tilleggsbestilling(er) betyr nødvendige tillegg utover standard installasjon grunnet spesielle lokale forhold
Avtaleinngåelsen betyr tidspunktet når kjøper har fullført bestillingen

 

2. Bestilling, bekreftelse og vilkår
Når selger mottar bestillingen, sender selger en ordrebekreftelse til kunden på e-postadressen som er oppgitt. Når ordrebekreftelsen er mottatt av kunden, er det viktig at kunden leser gjennom og kontrollerer at den stemmer med bestillingen. Produktvilkårene gjelder kjøp og levering av grunnpakken og tilleggsbestilling. Fysisk montering foretas av installatøren som underleverandør. Vilkår og rettigheter utfylles av aktuelle lover, særlig Forbrukerkjøpsloven og Angrerettloven.

3. Forutsetninger
Ved avtaleinngåelsen opprettes avtale mellom kjøper og selger. Det er en forutsetning at kjøper er over 18 år og er forbruker i forbrukerkjøpslovens forstand.

4. Pris og betaling

4a. Selve grunnpakken faktureres og betales til selger i henholdt til selgers faktureringsrutiner. Alle tilleggsbestillinger faktureres kunden direkte fra selger og er unntatt avtalen om delbetaling. Kjøper velger enten kontant betaling av kjøpesummen for grunnpakken eller plan for delbetaling slik det fremgår av ordrebekreftelsen.

4b.Ved avtalt delbetaling faktureres kjøper rente- og kostnadsfritt etter gjeldende betalingsvilkår. Delbetalingsbeløpet fremkommer på samme faktura som strømavtalen. Kunden leier ladestasjon og overtar denne ved siste månedsbetaling.

4c. Hvis det fra kjøpers side er vesentlig mislighold knyttet til betalingsforpliktelsen, kan selger heve avtalen. I tillegg kan selger kreve erstatning og renter, eller holde ytelsen tilbake.

5. Delbetaling
Velger kunden delbetaling som alternativ forutsettes det at kjøper enten er, eller blir strømkunde hos selger. Kundeforholdet varer i delbetalingens løpetid. Hvis kjøper ikke er kunde ved avtaleinngåelsen, kan selger opprette kundeforholdet.

6. Salgspant
Selger har salgspant i grunnpakken og tilleggsbestilling inntil kjøpesummen inklusive omkostninger er betalt.

7. Kredittvurdering
Etter at avtalen er inngått, kan selger foreta en kredittvurdering av kjøper. Hvis ikke resultatet på denne er tilfredsstillende, kan selger annullere avtalen.

8. Selgerens plikter
Selgeren er ansvarlig for levering av selve grunnpakken. Eventuelle tilleggsbestillinger avtalt mellom kunde og installatør, er installatørens ansvar. Tidspunktet for når selger skal levere og utføre installasjonen hos kunden, fremgår enten av ordrebekreftelsen eller avtales direkte mellom kjøper og installatør.

9. Kjøperens plikter
Kjøperen plikter å bistå slik at installatør og evt. andre som deltar ved leveringen har god tilgang til monteringssted og eiendommens elektriske anlegg. Kjøper plikter videre å fremskaffe informasjon selger eller installatør etterspør, både før og under installasjonen. Hvis kjøper ikke yter nødvendig medvirkning, herunder tilgang til eiendommen, slik at levering blir forhindret eller forsinket, kan selger kreve et eventuelt tap dekket av kjøper. Det samme gjelder i tilfeller kjøper ikke har oppfylt sin del av informasjonsplikten og dette resulterer i merarbeid for selger eller installatør.

10. Angrerett
Kjøper har rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til selger før utløpet av angrefristen angitt i Angrerettloven. Angrefristen anses overholdt hvis melding er sendt før utløpet av fristen. Melding kan fremsettes ved bruk av utfylt angreskjema eller annen utvetydig erklæring. Angrefristen er 14 dager fra avtaleinngåelsen og gjelder alle arbeider knyttet til grunnpakken og eventuelle tilleggsarbeider.

Kjøper kan anmode selger om å utføre installasjonen før utløpet av angrefristen. Dette vil kreve at kjøper erkjenner at angreretten vil gå tapt når selger har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Hvis kjøper benytter angreretten etter start av installasjon, kan selger belaste kjøperen for merkostnader. Selve ladestasjon skal da fjernes av selger og skal ikke utføres av kjøper. Kjøpers kostnader i forbindelse med internettilkobling refunderes ikke. Når installasjonen er fullført, anses angreretten som frafalt.

11. Avbestilling
Avbestilling etter at angrefristen er utløpt, kan bare foretas etter nærmere avtale med Smart Energi AS. Ved eventuell aksept fra Smart Energi AS, vil et minimumsgebyr på 25% av bestillingens verdi belastes kunden.

12. Oppsigelse
Punktet gjøres gjeldende ved delbetaling over 3 eller 5 år. Sier kjøper sier opp strømavtalen før løpetiden, forfaller umiddelbart resterende del av kjøpesummen til betaling. Et bruddgebyr på kr 500,- fra selger påløper.

13. Reklamasjon
Reklamasjonsrett for levert utstyr er 5 år regnet fra leveringsdato, med mindre annet er skriftlig avtalt. Foreligger det en mangel ved grunnpakken og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan vedkommende gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Mangler skal meldes skriftlig og senest 14 dager etter mottagelsen. Skader som skyldes feilaktig/uvøren bruk av utstyr dekkes ikke. Ved omlevering i forbindelse med reklamasjon dekkes varen og ikke demontering/montering, frakt eller andre omkostninger. Selger er ikke ansvarlig for økonomiske tap eller følgeskader som skyldes feil eller mangler ved levert utstyr.

Skulle det foreligge en mangel, plikter selger å avhjelpe. Viser det seg at det ikke var noen mangel ved installasjonen eller elbilladeren, kan selger kreve betaling for undersøkelsen og eventuelt reparasjonsforsøk.

14. Risiko for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når grunnpakken er levert og installert.

15. Taushetsplikt, personopplysninger og kommunikasjon mellom partene
Kjøper gir selger informasjon om epostadresse og mobiltelefonnummer og aksepterer at selger kan benytte disse til varsling av kunden i anledning kundeforholdet. All personinformasjon innhentet i anledning inngåelse av avtalen og kundeforholdet behandlers overensstemmende med Smart Energi til enhver tid gjeldende personvernerklæring. Den finnes i sin helhet på smartenergi.com

16. Tvister
Tvister om forståelse av denne kontrakt skal søkes løst ved forhandlinger. Om dette ikke fører frem, skal saken avgjøres av ordinære domstoler.

 

Fredrikstad, 19. januar 2022

Smart Energi følger angrerett  fra standard kraftleveringsavtale som er utarbeidet av Forbrukertilsynet.

§ 1-4 Angrerett

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Kunden må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene.

Benytter kunden seg av retten til å angre etter at kraftleverandøren har meldt leverandørskiftet til nettselskapet, må kunden betale for kraft som har blitt levert eller som vil bli levert inntil leveransen tidligst vil kunne bli avsluttet. Dette forutsetter at kunden uttrykkelig har bedt leverandøren om å begynne levering av strøm før angrefristen er utløpt og kraftleverandøren har gitt opplysninger om angreretten og fremgangsmåten for å benytte denne.

Her finner du prisliste for våre strømavtaler.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Forbrukerrådet sin strømportal: strompris.no

Angrerettskjema
Opplysning om angrerett

Konkurransevilkår for deg som deltar i konkurranser hos oss
Vilkår bedrift
Klage?

Kontaktinformasjon for alle kunder
Smart Energi tlf: 987 02361 mail: kontakt@smartenergi.com

Nettside av GP Marked