Skip links

Vilkår & priser

Gamle avtalevilkår for strømavtaler i privatmarkedet, gjeldende til 01.08.2024

Generelle vilkår
Disse generelle vilkårene gjelder ved enhver avtale om strømleveranse eller andre tjenester mellom privatkunder («Kunden») og Smart Energi AS («Smart Energi»). Smart Energi følger vilkårene i standard kraftleveringsavtale som er utarbeidet av Forbrukertilsynet. I tillegg gjelder vilkårene 1-6 beskrevet nedenfor.

 1. Inngåelse av avtale
  a) Ved inngåelse av avtalen gis Smart Energi fullmakt til å melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub, og til å ordne alle formelle forhold som gjelder leverandørskiftet.
  b) Alle privatavtaler er forbeholdt private husholdninger.
 2. Fakturering
  a) Smart Energi fakturerer månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra Statnett gjennom datterselskapet Elhub. Alle fastbeløp faktureres etterskuddsvis. Smart Energi anbefaler elektronisk fakturering.
  b) Ved papirfaktura i posten eller ved bestilling av fakturakopi, vil det påløpe et gebyr på 10 kr.
 3. Gjennomfakturering
  a) Dersom Smart Energi har en avtale med Kundens netteier om gjennomfakturering, vil Kunden motta en samlet faktura med strømkjøp og nettleie fra Smart Energi. Kunden gir Smart Energi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil Kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier.
  b) Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.
 4. Kredittvurdering
  Kunden aksepterer at Smart Energi kan innhente kredittvurdering og avslå ønske om kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. Ved slike avslag bortfaller alle Smart Energis forpliktelser etter disse vilkårene i sin helhet.
 5. Flytting
  Ved flytting følger avtalen Kunden til ny adresse. Kunden er selv ansvarlig for å melde flytting. Smart Energi gis da fullmakt til å innhente nødvendig informasjon fra Elhub for registrering av Smart Energi som leverandør på den nye adressen.
 6. Personvern
  Smart Energi sin personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan Smart Energi behandler Kundens personopplysninger. Erklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Smart Energi sine nettsider

 

Produktvilkår

Spot Time
Avtaletype: Spotpris med timespris
Betaling: Etterskuddsvis betaling
Binding: Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder
Ved brudd i rabatterte perioder vil kunden bli bedt om å tilbakebetale rabatten

Spot Time er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool til enhver tid og forutsetter at kunden har installert timesmålt anlegg (AMS). Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruket og prisen time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres.

Strøm Måned
Avtaletype: Spotpris med månedspris
Betaling: Etterskuddsvis betaling
Binding: Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder
Ved brudd i rabatterte perioder vil kunden bli bedt om å tilbakebetale rabatten

Strøm Måned er en avtale som følger månedsprisen på Nord Pool. Strømprisen fastsettes hver måned og er gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres.

Smart Strøm
Avtaletype: Spotpris med makspris
Betaling: Etterskuddsvis betaling
Binding: Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder
Ved brudd i rabatterte perioder vil kunden bli bedt om å tilbakebetale rabatten de fikk

Smart Strøm er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool til enhver tid, og som har en maksprisgaranti (pristak) i perioden 01.11. – 31.03. Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruket og prisen time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres. Pristaket varsles direkte i henhold til Forbrukertilsynets standardvilkår. Makspris for inneværende periode er tilgjengelig på www.smartenergi.com og inkluderer både merverdiavgift og påslag.

Boligstrøm Total
Avtaletype: Spotpris med makspris og forsikring
Betaling: Etterskuddsvis betaling
Binding: Ingen bindingstid

Boligstrøm Total er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool til enhver tid. Avtalen inkluderer en maksprisgaranti (pristak) i perioden 01.11. – 31.03, samt Trygg Strømforsikring. Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruket og prisen time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres.

100 % vannkraft (privat)
Når du velger tilleggsproduktet 100 % vannkraft kjøper vi i Smart Energi opprinnelsesgarantier fra norske vannkraftverk. Dermed kan vi gi deg en garanti for at det produseres like mye fornybar energi som strømmengden du forbruker.

Salg av solstrøm (Plussavtale privat)
Når du har installert solcelleanlegg og kan selge strøm til oss får du til enhver tid spotprisen fra strømbørsen Nord Pool i prisområdet der strømmen leveres. Det beregnes ikke merverdiavgift av dette salget. Avtalen gjelder uavhengig av hvilken strømavtale du har hos Smart Energi og er kun for privatkunder. Inntektene fra salg av solstrøm kan ikke overstige totale kostnader for kjøp av strøm i løpet av et kalenderår. Salg av solstrøm betinger strømavtale hos oss.

 

Fredrikstad, 14. november 2023

Vilkårene gjelder kjøp av ladestasjon fra Smart Energi inklusiv montering. Kjøpsvilkårene sammen med din bestilling, som er bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

1. Definisjoner

Selger(en) betyr Smart Energi AS, org. nr. 995287889, Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad, tlf 98702361.
Kjøper(en) betyr forbrukeren som foretar bestillingen av ladestasjonen.
Partene er fellesbetegnelsen for selger og kjøper.
Ordrebekreftelsen er den bekreftelsen som sendes kjøper etter bestillingen er utført.
Installatør(en) er Installatøren Fredrikstad AS, org. nr. 912645177, Dikeveien 36, 1661 Rolvsøy.
Grunnpakken betyr ladestasjon og standard installasjon som er beskrevet i tilbudet.
Tilleggsbestilling(er) betyr nødvendige tillegg utover standard installasjon grunnet spesielle lokale forhold.
Avtaleinngåelsen betyr tidspunktet når kjøper har fullført bestillingen.

2. Bestilling, bekreftelse og vilkår

Når selger mottar bestillingen, sender selger en ordrebekreftelse til kunden på e-postadressen som er oppgitt. Når ordrebekreftelsen er mottatt av kunden, er det viktig at kunden leser gjennom og kontrollerer at den stemmer med bestillingen. Produktvilkårene gjelder kjøp og levering av grunnpakken og tilleggsbestilling. Fysisk montering foretas av installatøren som underleverandør. Vilkår og rettigheter utfylles av aktuelle lover, særlig Forbrukerkjøpsloven og Angrerettloven.

3. Forutsetninger

Ved avtaleinngåelsen opprettes avtale mellom kjøper og selger. Det er en forutsetning at kjøper er over 18 år og er forbruker i forbrukerkjøpslovens forstand.

4. Pris og betaling

4a. Selve grunnpakken faktureres og betales til selger i henholdt til selgers faktureringsrutiner. Alle tilleggsbestillinger faktureres kunden direkte fra selger og er unntatt avtalen om delbetaling. Kjøper velger enten kontant betaling av kjøpesummen for grunnpakken eller plan for delbetaling slik det fremgår av ordrebekreftelsen.

4b.Ved avtalt delbetaling faktureres kjøper rente- og kostnadsfritt etter gjeldende betalingsvilkår. Delbetalingsbeløpet fremkommer på samme faktura som strømavtalen. Kunden leier ladestasjon og overtar denne ved siste månedsbetaling.

4c. Hvis det fra kjøpers side er vesentlig mislighold knyttet til betalingsforpliktelsen, kan selger heve avtalen. I tillegg kan selger kreve erstatning og renter, eller holde ytelsen tilbake.

5. Delbetaling

Velger kunden delbetaling som alternativ forutsettes det at kjøper enten er, eller blir strømkunde hos selger. Kundeforholdet varer i delbetalingens løpetid. Hvis kjøper ikke er kunde ved avtaleinngåelsen, kan selger opprette kundeforholdet.

6. Salgspant

Selger har salgspant i grunnpakken og tilleggsbestilling inntil kjøpesummen inklusive omkostninger er betalt.

7. Kredittvurdering

Etter at avtalen er inngått, kan selger foreta en kredittvurdering av kjøper. Hvis ikke resultatet på denne er tilfredsstillende, kan selger annullere avtalen.

8. Selgerens plikter

Selgeren er ansvarlig for levering av selve grunnpakken. Eventuelle tilleggsbestillinger avtalt mellom kunde og installatør, er installatørens ansvar. Tidspunktet for når selger skal levere og utføre installasjonen hos kunden, fremgår enten av ordrebekreftelsen eller avtales direkte mellom kjøper og installatør.

9. Kjøperens plikter

Kjøperen plikter å bistå slik at installatør og evt. andre som deltar ved leveringen har god tilgang til monteringssted og eiendommens elektriske anlegg. Kjøper plikter videre å fremskaffe informasjon selger eller installatør etterspør, både før og under installasjonen. Hvis kjøper ikke yter nødvendig medvirkning, herunder tilgang til eiendommen, slik at levering blir forhindret eller forsinket, kan selger kreve et eventuelt tap dekket av kjøper. Det samme gjelder i tilfeller kjøper ikke har oppfylt sin del av informasjonsplikten og dette resulterer i merarbeid for selger eller installatør.

10. Angrerett

Kjøper har rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til selger før utløpet av angrefristen angitt i Angrerettloven. Angrefristen anses overholdt hvis melding er sendt før utløpet av fristen. Melding kan fremsettes ved bruk av utfylt angreskjema eller annen utvetydig erklæring. Angrefristen er 14 dager fra avtaleinngåelsen og gjelder alle arbeider knyttet til grunnpakken og eventuelle tilleggsarbeider.

Kjøper kan anmode selger om å utføre installasjonen før utløpet av angrefristen. Dette vil kreve at kjøper erkjenner at angreretten vil gå tapt når selger har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Hvis kjøper benytter angreretten etter start av installasjon, kan selger belaste kjøperen for merkostnader. Selve ladestasjon skal da fjernes av selger og skal ikke utføres av kjøper. Kjøpers kostnader i forbindelse med internettilkobling refunderes ikke. Når installasjonen er fullført, anses angreretten som frafalt.

11. Avbestilling

Avbestilling etter at angrefristen er utløpt, kan bare foretas etter nærmere avtale med Smart Energi AS. Ved eventuell aksept fra Smart Energi AS, vil et minimumsgebyr på 25% av bestillingens verdi belastes kunden.

12. Oppsigelse

Punktet gjøres gjeldende ved delbetaling over 3 eller 5 år. Sier kjøper sier opp strømavtalen før løpetiden, forfaller umiddelbart resterende del av kjøpesummen til betaling. Et bruddgebyr på kr 500,- fra selger påløper.

13. Reklamasjon

Reklamasjonsrett for levert utstyr er 5 år regnet fra leveringsdato, med mindre annet er skriftlig avtalt. Foreligger det en mangel ved grunnpakken og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan vedkommende gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Mangler skal meldes skriftlig og senest 14 dager etter mottagelsen. Skader som skyldes feilaktig/uvøren bruk av utstyr dekkes ikke. Ved omlevering i forbindelse med reklamasjon dekkes varen og ikke demontering/montering, frakt eller andre omkostninger. Selger er ikke ansvarlig for økonomiske tap eller følgeskader som skyldes feil eller mangler ved levert utstyr.

Skulle det foreligge en mangel, plikter selger å avhjelpe. Viser det seg at det ikke var noen mangel ved installasjonen eller elbilladeren, kan selger kreve betaling for undersøkelsen og eventuelt reparasjonsforsøk.

14. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når grunnpakken er levert og installert.

15. Taushetsplikt, personopplysninger og kommunikasjon mellom partene

Kjøper gir selger informasjon om epostadresse og mobiltelefonnummer og aksepterer at selger kan benytte disse til varsling av kunden i anledning kundeforholdet. All personinformasjon innhentet i anledning inngåelse av avtalen og kundeforholdet behandlers overensstemmende med Smart Energi til enhver tid gjeldende personvernerklæring. Den finnes i sin helhet på smartenergi.com

16. Tvister

Tvister om forståelse av denne kontrakt skal søkes løst ved forhandlinger. Om dette ikke fører frem, skal saken avgjøres av ordinære domstoler.

 

Fredrikstad, 19. januar 2022

Kontraktsvilkår mellom kunde og Smart Energi AS for levering av Varmepumper

Generelt:

1) Disse vilkårene («Vilkårene») gjelder for varmepumper («Varmepumpen») levert av Smart Energi («Leverandøren») til kunde («Kunden») som angitt i ordrebekreftelsen. Begrepet «Kunden» omfatter private kunder og forutsetter at «Varmepumpen» utnyttes til privat bruk.

2) Vilkårene supplerer vilkårene angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelse samt Smart Energis generelle vilkår ved salg av strøm til private kunder.

 

Bestilling og leveranse:

1) For å kunne bestille Varmepumpen fra Leverandøren forutsettes det at Kunden også har strømavtale med Leverandøren.

2) Det forutsettes også at Kunden har aktivt strømabonnement hos Leverandøren i hele nedbetalingsløpet av Varmepumpen.

3) Varmepumpen bestilles fra eget bestillingsskjema på Leverandørens nettsted. Dersom Kunden ikke har en aktiv strømleveranse fra Leverandøren, vil Leverandøren ta kontakt med Kunden og tilby en egnet strømavtale.

4) For å få montert Varmepumpe, kreves det at det er ført strøm og strømkontakt til der pumpen skal stå. På de fleste modeller må denne være der pumpens utedel skal monteres. Noen modeller har imidlertid mulighet for tilkobling fra innerdel.

5) For at bestilling skal være godkjent kreves det signatur fra Kunden og denne utføres digitalt ved bruk av BankID.

6) Kunden vil bli kredittvurdert av Leverandøren etter at bestillingen er gjennomført. Leverandøren forbeholder seg retten til å kunne avvise bestilling, avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. Utsendelse av gjenpartsbrev vil foregå elektronisks på SMS/epost/Digipost der det er praktisk mulig.

7) Leverandøren etterstreber å levere Varmepumpen så fort som mulig.

8) Leverandøren benytter ekstern partner til leveranse og montering av Varmepumpen.

 

Angrerett:

1) Angrefrist for installasjonen utløper 14 dager fra den dagen avtalen ble inngått. Kunde har rett til å gå fra denne avtalen ved å gi melding til Leverandøren før angrefristens utløp, på nærmere angitte vilkår som følger av denne avtalen. Dersom melding er sendt før utløpet av fristen, anses angreretten å være utøvet i rett tid. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er gjort gjeldende.

2) Dersom Kunden vil avbestille Varmepumpen før avtalt tidspunkt for levering og installasjon, kan ikke Leverandøren fastholde kjøpet og kreve betaling.

3) Dersom Kunden vil avbestille Varmepumpen etter at angrefristen for installasjonen har løpt ut, men før installasjonen er påbegynt, kan Kunden faktureres et avbestillingsgebyr i henhold til gjeldende prisliste.

 

Fakturering av Varmepumpen:

1) Varmepumpen faktureres som et løpende abonnement etterskuddsvis hver måned på Kundens strømfaktura. Nedbetalingstiden starter fra det øyeblikket at kunden har fått Varmepumpen tilkoblet og tjenesten aktiv.

2) Fakturering av Varmepumpen starter førstkommende fakturering etter at Varmepumpen er montert og løper til hele kjøpesummen er nedbetalt.

 

Nedbetaling, oppsigelse og flytting:

1) Ved avtalt nedbetaling faktureres kunden rentefritt etter avtalt nedbetalingsintervall.

2) Ved bestilling av tilleggsutstyr (f.eks. varmepumpehus eller takoverbygg i stål), legges kjøpesummen på denne til på totalprisen, og dermed også på eventuell nedbetalingspris.

3) Ved oppsigelse av strømabonnement vil nedbetalingsløpet for Varmepumpen avsluttes og resterende del av kjøpesummen vil forfalle.

4) Flytting: Ved flytting kan Kunden ta med nedbetaling av Varmepumpen til sin nye adresse. Dette forutsetter at Kunden får en aktiv strømleveranse fra Leverandøren på sin nye adresse. Selve Varmepumpen er en fast installasjon og kan således ikke tas med når man flytter.

5) Leverandørbytte: Dersom kunden bytter strømleverandør, vil nedbetaling av Varmepumpen automatisk opphøre, etter samme vilkår som ved en oppsigelse. Kunden faktureres da for resterende del av kjøpesummen.

6) Kunde kan når som helst velge å avslutte avtalt nedbetaling ved å betale resterende del av kjøpesummen.

7) Dersom Kunden ikke rettidig betaler kjøpesummen eller andre beløp som vedkommende plikter å betale til Leverandøren i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes Leverandøren eller forhold på Leverandørens side, kan Leverandøren kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller holde ytelsen tilbake Leverandøren kan fastholde avtalen og kreve at Kunden betaler det skyldige beløp. Dersom Kundens forsinkede betaling er vesentlig, eller Kunden ikke betaler etter rimelig tilleggsfrist som Leverandøren har fastsatt, kan Leverandøren heve avtalen. Dette gjelder også etter at Varmepumpen er levert til kunden.

8) Ved manglende betaling vil utestående beløp om nødvendig bli innkrevd ved rettslig inkasso. Dette gjelder også hvor kjøpers bank- eller postbankkonto ikke skulle kunne bli belastet på grunn av manglende dekning eller av andre grunner.

9) Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrenter i henhold til lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen.

10) Tvister med utspring i nedbetalingsavtalen eller denne avtale om generelle betingelser skal avgjøres ved de ordinære domstoler med mindre begge parter er enige om frivillig voldgift. Tvister kan også søkes løst gjennom de forskjellige produktgruppers reklamasjonsnemnder.

Salgspant:

1) Leverandøren har salgspant i Varmepumpen for Leverandørens krav på kjøpesum, med tillegg av renter og omkostninger. Varmepumpen kan ikke avhendes uten med samtykke fra panthaver, jf. panteloven § 3-16.

 

Standard montering inneholder:

1) Montering av innedel inntil 200 cm over gulv

2) Montering av utedel inntil 120 cm over bakkenivå

3) Inntil 4 meter kobberrør m/ plastkanal og kondensslange

4) Elektrisk tilkobling mellom inne- og utedel inntil 4m, og 1,5 kvadrat gummiert kabel

5) Veggbrakett og 4 stk. vibrasjonsdempere

6) Boring i standard vegg, inntil 30cm

7) Test og igangkjøring av pumpen samt brukerveiledning til kunden

8) Kjøring inntil 50 km tur/retur fra nærmeste montør

9) Utfylling av installasjonsskjema

 

Material som inngår i tjenesten

1) Inntil 4 meter kjølerør for kobling inne- og utedel

2) Inntil 4 meter signalkabel

3) Inntil 4 meter strømkabel

4) Inntil 4 meter dreneringsslange

5) Festemateriell for montering av inne- og utedel

6) Fire vibrasjonsdempere i gummi

7) Inntil 4 meter PVC kanaler inntil 4 meter

Merknad: Kunden er selv ansvarlig for jordet og jordfeilsikret kontakt med tilstrekkelig effekt da elektrikerarbeid ikke er inkludert i standard montering.

 

Forutsetninger for leveranse av tjenesten:

1) Varmepumpen må være på plass før avtalt tidspunkt for installasjonen.

2) Sluttkunden eller annen myndig person må være hjemme ved avtalt tidspunkt for installasjonen.

3) Varmepumpens ute- og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst for montør, der montør har tilstrekkelig fri plass for utførelse av installasjonen, og hvor sikkerhet for montør er ivaretatt.

4) Varmepumpens innedel plasseres slik at hull for rørgjennomføring kan plasseres rett bak enheten.

5) Utedelen monteres på betongmur 30 cm til 120 cm over bakken. Dersom sluttkunden ønsker å få installert på treverk kan dette medføre vibrasjoner/lyd som ikke vil være grunnlag for reklamasjon.

6) Dersom sluttkunden ønsker å montere varmepumpen på markkonsoll på bakken, skal egnet sted og fundament for montering være tilrettelagt før montøren kommer.

7) Nødvendig strømuttak må være klargjort av sluttkunden før installasjonstidspunktet, iht. spesifikasjoner for produktet. Strømuttak skal være jordet og det er anbefalt at det legges opp separat kurs. Enkelte produkter krever separat strømuttak for inne- og utedel.

8) Kunden må gi montør nødvendig byggeteknisk informasjon som spesifiserer lokalisering av vannrør, elektriske ledninger og andre ting som kan komme i konflikt med hulltagning og festepunkter for installasjonen. Denne informasjonen må gis montør skriftlig

9) Installasjonen skal gjennomføres i tråd med produktets bruksanvisning. Dersom sluttkunden ønsker produktet montert forskjellig fra montørens eller produsentens anbefalinger, vil garanti kunne bortfalle.

10) Leverandøren og montør fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som følge av montering av varmepumpen relatert til bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som dårlig murpuss, sprø murstein, konflikt med røropplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, etc.

11) Installasjon må avbestilles senest innen 48 timer før avtalt tid for montering. Ellers tilkommer gebyr for avbrutt montering.

 

Ikke inkludert i tjenesten:

1) Installasjon av strømuttak.

2) Montering av varmepumpen på annen måte enn det som er angitt i standard montering.

3) Montering av varmepumpens innedel i høyde over 2 meter, på steder som er vanskelig tilgjengelige eller ikke gir nødvendig åpent og fritt rom foran varmepumpen.

4) Boring gjennom mur- eller betongvegg.

5) Kanal for rørgjennomføring mellom varmepumpens inne- og utedel.

6) Ekstra vibrasjonsdempere utover det som standard medfølger produktet.

7) Demontering og retur av gammel varmepumpe.

8) Fjerning av emballasje og levering til godkjent avfallsmottak.

9) Befaring.

 

Forsikring

1) Kunde får 5 års forsikring mot uforutsette skader som følge av lynnedslag, storm, snøskred og jordskred, som ikke er dekket av reklamasjon eller garanti. Dette er inkludert i prisen. Skaden meldes til Kundens eget forsikringsselskap og Forsikringen dekker egenandel på Kundens hus- og/eller innboforsikring.

Avtalevilkår mellom Kunde og Smart Energi AS for levering av tjenesten LIVE

Generelt:

1) Disse vilkårene («Vilkårene») gjelder for etablering av LIVE («Tjenesten») levert av Smart Energi AS («Leverandøren») til kunde («Kunden») som angitt i ordrebekreftelsen. Begrepet «Kunden» omfatter private kunder og mindre bedriftskunder.

2) Vilkårene kommer i tillegg til vilkår inngått ved kjøp av strøm.

LIVE:

1) Tjenesten forutsetter at kunden har en strømmåler med HAN-port og at HAN-porten kan åpnes av Nettselskapet til Kunden. HAN-port er en fysisk utgang på strømmåleren som Kunden plugger sanntidsmåler til.

2) Sanntidsmåleren benytter mobilnettet (4G) for å kommunisere og sende data. Kunden må selv sørge for at det foreligger 4G mobildekning der strøm- og sanntidsmåleren er. Leverandøren er ikke ansvarlig for mobildekning der strømmåleren står, dette er Kundens eget ansvar før tjenesten bestilles.

3) Tjenesten forutsetter at Kunden har en aktiv strømleveranse fra Leverandøren på strømmåleren Kunden ønsker å koble Tjenesten til.

4) Kunden må selv kontakte sitt Nettselskap for å få åpnet HAN-porten. Leverandøren kan ikke gjøre dettet på Kundens vegne.

5) Leverandøren gir Kunden tilgang til strømforbruk i sanntid gjennom sanntidsmåleren. Strømforbruket presenteres løpende i app og lagres for et døgn. Leverandøren garanterer at Kundens data ikke gjøres tilgjengelig for tredjepart, uten at Kunden samtykker til dette.

Leveranse:

1) Leverandøren etterstreber og levere Tjenesten og sanntidsmåleren så fort som mulig. Bestillinger som kommer inn behandles og sendes ut til Kunden fortløpende. Leverandøren benytter Dateks Smart Home AS for sanntidsmåler og vil være avsender.

Fakturering av tjenesten

1) Tjenesten faktureres som et løpende abonnement og faktureres etterskuddsvis hver måned på Kundens strømfaktura. Etableringskostnad og frakt ved bestilling av Tjenesten faktureres på Kundens første strømfaktura etter bestilling. Løpende abonnement faktureres fra den 1. i måneden etter at kunden har aktivert tjenesten.

Abonnement, oppsigelse av strømavtale og flytting:

1) Tjenesten er en løpende abonnementstjeneste som følger strømleveransen.

2) Tjenesten har en oppsigelse på 1 måned, regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelse er mottatt. Oppsigelse av Tjenesten skal skje skriftlig til kontakt@smartenergi.com. Kunden vil få bekreftet at Leverandøren har mottatt oppsigelsen.

3) Ved flytting kan Kunden ta med Tjenesten og sanntidsmåleren til sin nye strømmåler. Dette forutsetter at Kunden får en aktiv strømleveranse fra Leverandøren, i tillegg til at den nye strømmåleren har en HAN-port som kan åpnes. Kunden har ansvar for å kontakte Nettselskapet for å åpne HAN-porten.

4) Dersom Kunden bytter strømleverandør, vil Tjenesten automatisk opphøre, etter samme vilkår som ved en oppsigelse.

5) Leverandørbytte innad i YVE konsernet: Sanntidsmåleren kan benyttes i alle selskaper i YVE konsern, men kunder som bytter leverandør innad i konsernet må ta kontakt med Leverandørens kundeservice for å få flyttet og aktivert sanntidsmåleren mot sin nye leverandør. På Yve.no finner du informasjon om hvilke strømselskap Yve konsern består av.

Angrerett:

1) Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler, typisk ved salg over internett, på stand eller ved telefon- eller dørsalg, har Kunden etter reglene i angrerettloven rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å grunngi dette. Virkningene av at angrerett gjøres gjeldende er regulert i angrerettloven. Angrefristen utløper 14 dager regnet fra dagen etter avtalen er inngått eller fra det tidspunkt Kunden har mottatt informasjon om angrerett. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, søndag eller helligdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrerett gjelder ikke ved tilknytning av nye leveransesteder til en eksisterende avtale.

2) Dersom angrerett gjøres gjeldende, må Kunden på en entydig måte opplyse Leverandøren om at Kunden velger å gå fra avtalen. Angreretten kan gjøres gjeldende ved å bruke standardisert angreskjema, men melding kan også gis på annen måte, eksempelvis per e-post eller brev. Leverandørens angreskjema kan lastes ned ved å klikke her, og følger også vedlagt ved avtaleinngåelse eller ved ordrebekreftelse på varig medium. Angrefristen anses overholdt dersom Kunden har sendt slik melding før utløpet av angrefristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende i tide, og meldingen bør derfor sendes skriftlig.

3) Ved bruk av angreretten opphører Kundens plikt til å betale for fremtidig Tjeneste og Leverandørens plikt til å levere Tjenesten. Benytter Kunden angreretten før Tjenesten har startet, annulleres bestillingen. I tilfeller hvor leveransen har startet og Kunden utøver angrerett, vil Leverandøren avslutte leveransen innen 14 dager.

4) Dersom kunden angrer innenfor angrefristens utløp, men etter at Sanntidsmåleren er sendt ut, må kunden returnere Sanntidsmåleren til vår distributør, Datek Smart Home AS. Kunden forplikter seg fullt og helt til å betale kostnadene for returfrakt / returporto. Enheten returneres til Datek Smart Home AS, Voldgata 8, 2000 Lillestrøm, og merkes «Retur/Angrerett – kundens navn».

5) Dersom Kunden ikke returnerer enheten innen 14 dager etter å ha gjort sin angrerett gjeldende, vil en engangkostnad på NOK 799,- belastes kunden.

Reaktivering av måleravleseren

1) Ved oppsigelse av Tjenesten eller bytte av strømleverandør vil sanntidsmåleren deaktiveres. Sanntidsmåleren kan reaktiveres innenfor et tidsrom på 12 måneder mot et gebyr på NOK 199. Kunder som ønsker å reaktivere etter 12 måneder, å bestille tjenesten må nytt, og vil da få tilsendt en ny sanntidsmåler.

Endring av priser og vilkår

1) Leverandøren kan endre priser og vilkår for Tjenesten med 30 dagers varsel.

2) Kunden vil fortrinnsvis varsles på e-post, SMS eller via meldingsboks i Leverandør- appen.

Smart Energi følger angrerett  fra standard kraftleveringsavtale som er utarbeidet av Forbrukertilsynet.

§ 1-4 Angrerett

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Kunden må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene.

Benytter kunden seg av retten til å angre etter at kraftleverandøren har meldt leverandørskiftet til nettselskapet, må kunden betale for kraft som har blitt levert eller som vil bli levert inntil leveransen tidligst vil kunne bli avsluttet. Dette forutsetter at kunden uttrykkelig har bedt leverandøren om å begynne levering av strøm før angrefristen er utløpt og kraftleverandøren har gitt opplysninger om angreretten og fremgangsmåten for å benytte denne.

Her finner du prisliste for våre strømavtaler.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Forbrukerrådet sin strømportal: strompris.no

Angrerett

Konkurransevilkår for deg som deltar i konkurranser hos oss
Vilkår bedrift
Klage?

Kontaktinformasjon for alle kunder
Smart Energi tlf: 987 02361 mail: kontakt@smartenergi.com

Nettside av GP Marked