Skip links

Vilkår & angrerett

Disse generelle vilkårene gjelder ved enhver avtale om strømleveranse eller andre tjenester mellom privatkunder («Kunden») og Smart Energi AS («Smart Energi»).

Smart Energi følger vilkårene i standard kraftleveringsavtale som er utarbeidet av Forbrukertilsynet. I tillegg gjelder vilkårene 1-6 beskrevet nedenfor.

1. Inngåelse av avtale

a. Ved inngåelse av avtalen gis Smart Energi fullmakt til å melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub, og til å ordne alle formelle forhold som gjelder leverandørskiftet.

b. Alle privatavtaler er forbeholdt private husholdninger.

2. Fakturering

a. Smart Energi fakturerer månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra Statnett gjennom datterselskapet Elhub. Alle fastbeløp faktureres etterskuddsvis. Smart Energi anbefaler elektronisk fakturering. Ved papirfaktura i posten vil det påløpe et gebyr.

3. Gjennomfakturering

a. Dersom Smart Energi har en avtale med Kundens netteier om gjennomfakturering, vil Kunden motta en samlet faktura med strømkjøp og nettleie fra Smart Energi. Kunden gir Smart Energi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil Kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.

4. Kredittvurdering

a. Kunden aksepterer at Smart Energi kan innhente kredittvurdering og avslå ønske om kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. Ved slike avslag bortfaller alle Smart Energis forpliktelser etter disse vilkårene i sin helhet.

5. Flytting

a. Ved flytting følger avtalen Kunden til ny adresse. Kunden er selv ansvarlig for å melde flytting. Smart Energi gis da fullmakt til å innhente nødvendig informasjon fra Elhub for registrering av Smart Energi som leverandør på den nye adressen.

6. Personvern

a. Smart Energi sin personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan Smart Energi behandler Kundens personopplysninger. Erklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Smart Energi sine nettsider.

Strøm Måned

Spot Måned er en avtale som følger månedsprisen på Nord Pool. Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til et timesveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag på 5,95 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr. 49,- pr. måned som er uavhengig av strømforbruket. Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Spot Time

Spot Time er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool til enhver tid og forutsetter at kunden har installert timesmålt anlegg (AMS). Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruket og prisen time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag på 5,95 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr. 49,- pr. måned som er uavhengig av strømforbruket. Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Smart Strøm

Smart Strøm er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool til enhver tid, og som har en maksprisgaranti (pristak) i perioden 01.11. – 31.03. Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruket og prisen time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag på 9,70 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr. 39,- pr. måned som er uavhengig av strømforbruket. Pristaket varsles direkte i henhold til Forbrukertilsynets standardvilkår. For inneværende periode er til enhver tid tilgjengelig på www.smartenergi.com og inkluderer både merverdiavgift og påslag. Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Salg av solstrøm

Vi kjøper inntil 5.000 kWh pr år til 100 øre pr. kWh, volum utover dette kjøpes til månedsprisen på strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres. Avtalen gjelder kun for privatkunder. Salg av solstrøm kan ikke overstige det totale kjøp av strøm i løpet av kalenderåret. Betingelsene gjelder for inneværende år. Vilkårene fornyes innen 1. november inneværende år for det kommende år.

Fastpris 1 år

Fastpris er en avtale hvor strømprisen er fast i avtalt periode. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr 49,- per måned som er uavhengig av strømforbruket. Avtalen er bindende i avtaleperioden. Dersom kunden sier opp avtalen i avtaleperioden påløper et bruddgebyr på kr 2400,- som vil bli fakturert på neste faktura. Bruddgebyret faller med kr 200,- for hver måned frem til avtalens utløp. Ved utløp av avtaleperiode overføres kunden til avtalen Spot Time dersom annen avtale ikke er bestilt.

Fastpris 6 mnd

Fastpris er en avtale hvor strømprisen er fast i avtalt periode. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr. 49,- pr. måned som er uavhengig av strømforbruket. Avtalen er bindende i avtaleperioden. Dersom kunde sier opp avtalen i avtaleperioden påløper et bruddgebyr på kr 2400 som vil bli fakturert på neste faktura. Ved utløp av avtaleperiode overføres kunden til avtalen man hadde før man inngikk fastprisavtale.

Vilkårene gjelder kjøp av ladestasjon fra Smart Energi inklusiv montering. Kjøpsvilkårene sammen med din bestilling, som er bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

1. Definisjoner

Selger(en) betyr Smart energi AS, org. nr. 995287889, Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad, tlf 98702361
Kjøper(en) betyr forbrukeren som foretar bestillingen av ladestasjonen
Partene er fellesbetegnelsen for selger og kjøper
Ordrebekreftelsen er den bekreftelsen som sendes kjøper etter bestillingen er utført
Installatør(en) er Installatøren Fredrikstad AS, org. nr. 912645177, Dikeveien 36, 1661 Rolvsøy
Grunnpakken betyr Zaptec Home og standard installasjon som er beskrevet i tilbudet
Tilleggsbestilling(er) betyr nødvendige tillegg utover standard installasjon grunnet spesielle lokale forhold
Avtaleinngåelsen betyr tidspunktet når kjøper har fullført bestillingen

 

2. Bestilling, bekreftelse og vilkår
Når selger mottar bestillingen, sender selger en ordrebekreftelse til kunden på e-postadressen som er oppgitt. Når ordrebekreftelsen er mottatt av kunden, er det viktig at kunden leser gjennom og kontrollerer at den stemmer med bestillingen. Produktvilkårene gjelder kjøp og levering av grunnpakken og tilleggsbestilling. Fysisk montering foretas av installatøren som underleverandør. Vilkår og rettigheter utfylles av aktuelle lover, særlig Forbrukerkjøpsloven og Angrerettloven.

3. Forutsetninger
Ved avtaleinngåelsen opprettes avtale mellom kjøper og selger. Det er en forutsetning at kjøper er over 18 år og er forbruker i forbrukerkjøpslovens forstand.

4. Pris og betaling

4a. Selve grunnpakken faktureres og betales til selger i henholdt til selgers faktureringsrutiner. Alle tilleggsbestillinger faktureres kunden direkte fra selger og er unntatt avtalen om delbetaling. Kjøper velger enten kontant betaling av kjøpesummen for grunnpakken eller plan for delbetaling slik det fremgår av ordrebekreftelsen.

4b.Ved avtalt delbetaling faktureres kjøper rente- og kostnadsfritt etter gjeldende betalingsvilkår. Delbetalingsbeløpet fremkommer på samme faktura som strømavtalen. Kunden leier ladestasjon og overtar denne ved siste månedsbetaling.

4c. Hvis det fra kjøpers side er vesentlig mislighold knyttet til betalingsforpliktelsen, kan selger heve avtalen. I tillegg kan selger kreve erstatning og renter, eller holde ytelsen tilbake.

5. Delbetaling
Velger kunden delbetaling som alternativ forutsettes det at kjøper enten er, eller blir strømkunde hos selger. Kundeforholdet varer i delbetalingens løpetid. Hvis kjøper ikke er kunde ved avtaleinngåelsen, kan selger opprette kundeforholdet.

6. Salgspant
Selger har salgspant i grunnpakken og tilleggsbestilling inntil kjøpesummen inklusive omkostninger er betalt.

7. Kredittvurdering
Etter at avtalen er inngått, kan selger foreta en kredittvurdering av kjøper. Hvis ikke resultatet på denne er tilfredsstillende, kan selger annullere avtalen.

8. Selgerens plikter
Selgeren er ansvarlig for levering av selve grunnpakken. Eventuelle tilleggsbestillinger avtalt mellom kunde og installatør, er installatørens ansvar. Tidspunktet for når selger skal levere og utføre installasjonen hos kunden, fremgår enten av ordrebekreftelsen eller avtales direkte mellom kjøper og installatør.

9. Kjøperens plikter
Kjøperen plikter å bistå slik at installatør og evt. andre som deltar ved leveringen har god tilgang til monteringssted og eiendommens elektriske anlegg. Kjøper plikter videre å fremskaffe informasjon selger eller installatør etterspør, både før og under installasjonen. Hvis kjøper ikke yter nødvendig medvirkning, herunder tilgang til eiendommen, slik at levering blir forhindret eller forsinket, kan selger kreve et eventuelt tap dekket av kjøper. Det samme gjelder i tilfeller kjøper ikke har oppfylt sin del av informasjonsplikten og dette resulterer i merarbeid for selger eller installatør.

10. Angrerett
Kjøper har rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til selger før utløpet av angrefristen angitt i Angrerettloven. Angrefristen anses overholdt hvis melding er sendt før utløpet av fristen. Melding kan fremsettes ved bruk av utfylt angreskjema eller annen utvetydig erklæring. Angrefristen er 14 dager fra avtaleinngåelsen og gjelder alle arbeider knyttet til grunnpakken, herunder eventuelle tilleggsarbeider. Kjøper kan anmode selger om å utføre installasjonen før utløpet av angrefristen. Hvis kjøper likevel benytter angreretten, kan selger belaste kjøperen for merkostnader. Når installasjonen er fullført, anses angreretten som frafalt. Angrefristen for kjøp av selve grunnpakken med eventuelt tilleggsutstyr til denne, utløper 14 dager etter at kjøper har fått ladestasjon fysisk levert. I denne perioden har kjøper rett til å gå fra sine forpliktelser selv om montering av ladestasjon er påbegynt. I tilfeller hvor kjøper gjør angreretten gjeldende, må kjøper selv bære kostnadene ved å returnere ladestasjon med eventuelt tilleggsutstyr til selger. Tilleggsutstyr kan returneres pr post til den adresse selger oppgir. Selve ladestasjon fjernes av selger og skal ikke utføres av kjøper. Er ladestasjonen ferdig montert, må kjøper uansett betale for installasjonen selv om angreretten gjøres gjeldende for elbilladeren. Kabler som er trukket frem til laderen regnes som en del av installasjonen. De vil ikke bli fjernet selv om angreretten gjøres gjeldende for laderen. Kjøpers kostnader ifm. internettilkobling refunderes ikke.

11. Avbestilling
Avbestilling etter at angrefristen er utløpt, kan bare foretas etter nærmere avtale med Smart Energi AS. Ved eventuell aksept fra Smart Energi AS, vil et minimumsgebyr på 25% av bestillingens verdi belastes kunden.

12. Oppsigelse
Punktet gjøres gjeldende ved delbetaling over 3 eller 5 år. Sier kjøper sier opp strømavtalen før løpetiden, forfaller umiddelbart resterende del av kjøpesummen til betaling. Et bruddgebyr på kr 500,- fra selger påløper.

13. Reklamasjon
Reklamasjonsrett for levert utstyr er 5 år regnet fra leveringsdato, med mindre annet er skriftlig avtalt. Foreligger det en mangel ved grunnpakken og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan vedkommende gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Feil og mangler skal meldes skriftlig og senest 14 dager etter mottagelsen. Skader som skyldes feilaktig/uvøren bruk av utstyr dekkes ikke. Ved garantileveranser dekkes varen og ikke demontering/montering, frakt eller andre omkostninger. Selger er ikke ansvarlig for økonomiske tap eller følgeskader som skyldes feil eller mangler ved levert utstyr. Skulle det foreligge en mangel, plikter selger å avhjelpe. Viser det seg at det ikke var noen mangel ved installasjonen eller elbilladeren, kan selger kreve betaling for undersøkelsen og eventuelt reparasjonsforsøk.

14. Risiko for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når grunnpakken er levert og installert.

15. Taushetsplikt, personopplysninger og kommunikasjon mellom partene
Kjøper gir selger informasjon om epostadresse og mobiltelefonnummer og aksepterer at selger kan benytte disse til varsling av kunden i anledning kundeforholdet. All personinformasjon innhentet i anledning inngåelse av avtalen og kundeforholdet behandlers overensstemmende med Smart Energi til enhver tid gjeldende personvernerklæring. Den finnes i sin helhet på smartenergi.com

16. Tvister
Tvister om forståelse av denne kontrakt skal søkes løst ved forhandlinger. Om dette ikke fører frem, skal saken avgjøres av ordinære domstoler.

 

Fredrikstad, 28. desember 2020

Smart Energi AS (org. nr. 995 287 889) er sertifisert i henhold til den nye ordningen Trygg strømhandel.

Angreskjema
Konkurransevilkår for deg som deltar i konkurranser hos oss
Vilkår bedrift

Kontaktinformasjon for alle kunder
Smart Energi tlf: 987 02361 kontakt@smartenergi.com

Nettside av GP Marked