Skip links

Hvorfor svinger strømprisene?

Noen dager er strømmen gratis, mens andre dager skyter spotprisen til værs. Strømprisene varierer ut ifra hvor mye kraft vi har tilgang på og hvor mye kraft det er behov for. De høyeste prisene får vi når det er lite vann til kraftproduksjon i kombinasjon med lave temperaturer.

Tilbud og etterspørsel er viktige stikkord for å forklare hvorfor strømprisene svinger gjennom året.

I Norge er vi tilknyttet både det nordiske og det europeiske strømnettet. Den norske strømprisen påvirkes av den kraftsituasjonen som Europa til enhver tid befinner seg i. Siden strøm er ferskvare, må produksjonen av strøm være lik forbruket.

Dersom det produseres for mye eller for lite strøm, kan faktisk strømnettet kollapse.

 

Strømprisen settes time for time

Prisene for strøm settes dagen før strømmen både skal produseres og brukes. Det er antagelser/prognoser om morgendagens strømproduksjon- og forbruk som ligger til grunn for prisene som blir satt.

Nord Pool er en nordisk kraftbørs for omsetning av elektrisk energi. Produsentene melder inn til Nord Pool hvor mye produksjon de forventer og har kapasitet til det neste døgnet, og til hvilke priser man er villige til å produsere dette for.

Kraftleverandørene melder inn hvilket forbruk som er forventet påfølgende dag, i hvilke prisområder og per time. Dersom strømprisene kan påvirke forbruket, må dette også meldes inn. Eksempelvis kan det være at større industribedrifter ønsker å stoppe sin produksjon dersom prisene stiger.

Strømforbruket i Norge gikk betydelig ned i 2022, sammenlignet med året før.

PÅVIRKER PRISENE: Mange faktorer påvirker strømprisene i Norge, blant annet temperaturer – samt tilbud og etterspørsel.

Kjøp og salg av strøm

I Norge finnes det om lag 1739 vannkraftverk som samlet står for om lag 90 prosent av kraftproduksjonen.

Norske kraftprodusenter er eksempelvis Statkraft, Hafslund Eco Vannkraft, Å Energi og Østfold Energi. Disse produserer og selger strøm på Nord Pool.

Kraftleverandører, eksempelvis Polar Kraft og Kraftriket, kjøper strøm på Nord Pool, og selger strømmen videre til sine kunder.  Påslaget avgjør hvor mye inntjening strømleverandøren har på strømmen per kWh.

 

Derfor svinger prisene

Kraftprodusentene melder inn på Nord Pool hvilket strømvolum de ønsker å produsere påfølgende dag – og til hvilken pris. Nord Pool finner dermed de rimeligste tilbudene på strøm for å dekke inn etterspørselen, time for time, i alle norske prisområder – NO 1 (Sørøst-Norge), NO2 (Sørvest-Norge), NO3 (Midt-Norge), NO4 (Nord-Norge) og NO5 (Vest-Norge).

På Nord Pool pågår det auksjon på strøm. Man starter med de laveste budene som ofte er vindkraft eller elvekraft i Norge. Disse produserer når forholdene ligger til rette for det.

Enkelte kraftverk kan skrus av og på – basert på prisen man får betalt. Men andre, gjerne eldre kraftverk, har problemer med å skru av produksjonen selv når prisene passerer under null. Dette er ofte årsaken til at vi får negative priser på strøm i korte perioder – når vind- og solkraftproduksjonen er høy.

Ved stor etterspørsel etter kraft må kraftverket dekke inn de siste kWh det er behov for. Da kan kraftverket også påvirke prisen – og strømmen blir dyrere. I Norge kan kraftverk med vannmagasiner regulere kraftproduksjonen opp og ned, mens i Europa er man avhengig av fossile brensler for å ha kontroll på energimarkedet og for å skape balanse i markedet.

Dersom det produseres for mye eller for lite strøm, kan faktisk strømnettet kollapse.

Mange faktorer påvirker prisene i Norge

For å forstå hva som påvirker strømprisen må vi hensynta mange faktorer. Russlands angrep på Ukraina har påvirket energiforsyningen i Europa og de norske strømprisene gjennom 2022. I tillegg har lokale forhold gjennom året også bidratt til prisforskjeller mellom nord og sør, og at prisene varierer i Norge i forhold til Europa.

EUs reguleringer i forhold til å nå klimamålene som er satt, påvirker også strømprisene i Norge. Det samme gjør Kinas satsing på fornybar energi, siden denne satsingen bidrar til å påvirke prisene på kull og gass i Europa.

Prisene varierer ut ifra hvor mye kraft vi har tilgang på og hvor mye kraft vi har behov for. Hvor mye vann vi har i magasinene er viktig, det samme er vindkraftproduksjonen som kan variere mye over kort tid.

Dersom vi får mye vind, samtidig som det er mye nedbør og lite strømforbruk, kan vi få negative priser i korte perioder. Dersom det er lav magasinfylling og lave temperaturer i kombinasjon med lite vind, vil vi få høye priser om vinteren.

Vi er da avhengig av å dekke inn noe av forbruket med kraftimport fra Europa.

Dette påvirker strømprisen:

  • Temperatur påvirker strømprisen. Jo kaldere det er, jo mer strøm trenger vi, blant annet til oppvarming.
  • I Norge er vi tilknyttet både det nordiske og det europeiske strømnettet.
  • Kraftbørsen Nord Pool sørger for å balansere markedet i forhold til tilbud og etterspørsel.
  • Krafthandlere melder inn hvilket forbruk som er forventet – påfølgende dag.
  • Produsentene melder inn sin produksjonsforventning og priser.
  • Strømprisen settes time for time, basert på tilbud og etterspørsel. Det er antagelser om morgendagens strømproduksjon – og forbruk som ligger til grunn for prisene som blir satt.
  • Energiforsyningen i Norge og Europa påvirkes av mange faktorer, blant annet kull og gass, EUs reguleringer i forhold til klimamål samt andre lands satsing på fornybar energi.

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked